Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Takeda Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000237611, NIP: 5262868535, REGON: 140182656, kapitał zakładowy: 81 000,00 zł. oraz Takeda Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000027645, NIP 5262108132, REGON: 012765897, kapitał zakładowy: 251 990 200zł. (dalej łącznie: „Takeda”) działają z poszanowaniem prywatności Użytkowników (osób korzystających z Serwisów – stron internetowych administrowanych przez Takeda).
Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad wykorzystania przez Takeda i udostępniania przez Użytkowników danych osobowych podczas korzystania z Serwisu.
Użytkownik korzystający z Serwisu zgadza się na warunki określone Polityką Prywatności, zatem poprzez przekazanie danych Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych i udostępnia je dobrowolnie. Użytkownik ma prawo wglądu do zgromadzonych danych, ich weryfikacji i zmiany (w tym uaktualnienia, ograniczenia), a także może żądać usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
Takeda będzie wykorzystywać przekazane dane osobowe (w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) tylko w celu w jakim zostały przekazane np. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, umożliwienie zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego, rozwoju świadczonej usługi lub Serwisu, do prowadzenia działalności edukacyjnej lub marketingowej. W przypadku treści przeznaczonych dla osób uprawnionych do wystawiania recept Takeda jest uprawniona do żądania dodatkowych danych, w szczególności numeru identyfikującego prawo wykonywania zawodu, w celu weryfikacji uprawnień danej osoby, do uzyskania treści dedykowanych wyłącznie osobom uprawnionym do wystawiania recept.

Takeda dokłada starań by dane były przetwarzane w sposób mający zapewnić ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Takeda może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom, z których usług korzysta w związku z administrowaniem Serwisem, a także innym spółkom z grupy Takeda. Zostaną one zobowiązane do zachowania odpowiednich standardów bezpieczeństwa i nie będą uprawnione do wykorzystania danych osobowych w celach innych niż te, dla których zostały przekazane. Ponadto, Takeda może przekazywać dane osobowe organom państwowym lub podmiotom odpowiedzialnym w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności w zakresie zgłaszania działań niepożądanych.

Takeda zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Informacja o dacie wejścia w życie nowej wersji Polityki Prywatności będzie każdorazowo umieszczona w jej treści.
Wszelkie pytania, prośby i wątpliwości w zakresie Polityki Prywatności lub danych przetwarzanych i gromadzonych na stronie Serwisu proszę kierować mailowo na adres: info.warszawa@takeda.com lub listownie na adres siedziby Takeda.
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.12.2017r.